Author avatar
Shashi Prabha Kumar
1951,  Female ,  Indian ,  Professor in-Charge, Department of Sanskrit

Shashiprabha Kumar is Professor and former Chairperson in the Special Centre for Sanskrit Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. She is the author and editor of many books including Vaisheshika Darshana mein Padartha-Nirupana; Relevance of Indian Philosophy in Modern Context, Bharatiyam Darshanam; Facets of Indian Philosophical Thought; Self, Society and Value; Kala-Tattva-Cintana and Veda as Word.

1. “Bharati Misra Award”, Rajasthan Sanskrit Academy, Jaipur, 1993.
2. “Swami Pranavananda Philosophy Award”, All India Philosophy Association, Jabalpur, 1995.
3. “Kedarnath Dixit Vedic Vidu·i Award”, Arya Pratinidhi Sabha, Delhi, 1995.
4. “Kalidasa Swana Padaka”, Akhil Bharatiya Sanskrit Sammelana, Kanpur, 1997.
5. “Sanskrit Shikshak Puraskar”, Delhi Sanskrit Academy, Delhi, 1997.
6. “Shankar Puraskar”, K.K. Birla Foundation, New Delhi, 1998.
7. “Ram Krishna Sanskrit Award”, Canadian World Education Foundation, Canada, 2003.
8. “International Womens’ Day Honour”, Maitreyi College, University of Delhi, 2006.
9. “Sammana Patra”, Devavani Parishad, New Delhi, 2007.
10. “Sanskrit Sahitya Sewa Sammana”, Delhi Sanskrit Academy, Delhi, 2007.
11. “Sammana Patram”, Akhil Bharatiya Sanskrit Sahitya Sammelan, Delhi, 2010.

 

1. Founder and Managing Trustee, Nihsreyasa, A Private Trust for Propagation of Indian Philosophy and Culture, Noida.
2. Founder member, Kautilya Foundation, New Delhi.
3. Life member of Veda Sansthan, New Delhi.
4. Life member of Devavani Parishad, Delhi.
5. Life member of Indian Philosophical Congress (IPC), Madras.
6. Life member of All India Philosophy Association (AIPA), Jabalpur.
7. Life member of All India Oriental Conference (AIOC), Pune.
8. Life member of World Association for Vedic Studies (Waves), USA.
9. Member, Board of Studies, SLL & CS, JNU New Delhi.
10. Member, JNU Court (2001-2009).
11. Member, Academic Council, JNU (2001-2009).
12. Member of the Central Research Committee, Rashtriya Sanskrit Sansthan, (Deemed University), New Delhi.
13. Member of the Academic Council and the Research Board, Sri Lal Bahadur Shastri Rasthtriya Sanskrit Vidyapeeth, (Deemed University) New Delhi.
14. Member, Academic Board, Sanskrit Academy, Osmania University, Hyderabad.
15. Convener of the Sanskrit Bhasha Samiti for Saraswati Samman, K.K. Birla Foundation, New Delhi, (2010-12).
16. Nominated by the MHRD, Govt. of India, as Member (Sanskrit Scholar) of the Managing Committee, Haryana Sanskrit Vidyapeetha, Baghola, Distt. Faridabad, for a period of three years (2010-13).
17. Nominated by the MHRD, Govt. of India, as Member of the Grant-in-aid committee of M.S. Rashtriya Vedavidya Pratishthan, Ujjain, (2011-).
18. Member of the Editorial Board, Suma?galî, Centre for Womens’ Studies, S.L.B.S.R.S.U., New Delhi, 2010.
19. Member, Editorial Board, Vedic Venues: Journal of the Continuity of Vedic Culture, Edited by Nicholos Kazanas, Director, Omilos Meleton Cultural Institute, Greece, (2011).

1. “Bharatiya Samskriti Mein Purushartha-Castushtaya”, Bharatiya Dharma Aur Samskriti, (ed.) S. Tewari, pp.28-39, Delhi, 1986.
2. “Hindu Dharma Ke Adhara-Tattva”, Bharatiya Dharma Aur Samskriti, (ed.) S. Tewari, pp.12-23, Delhi, 1986.
3. “Paravarti Vaishesika Granthon Mein Padartha-Parikalpana”, Dharma Niranjana, D.N. Shastri Commemoration Volume, (ed.) Avanindra Kumar, pp. 330.350, Delhi, 1989.
4. “Devi Bhagavata Purana Mein Shakti-Tattva Darshana”, Puranas and National Integration, (ed.) Pushpendra Kumar, pp.227.240, Delhi, 1990.
5. “Manamanoharkar Dwara Ishvara-Siddhi”, Meerut University Research Journal, Vol. IVXXV, PP.153-157, Meerut, 1990.
6. “Tama Ka Dravyatva-Vishleshana”, Paramarsha, vol. II, No.3, pp.179-185, Pune, 1990.
7. “Bharatiya Acharyon Ka Bhasha-Darshana”, Cinnaswami Centenary Volume, pp.129-142, Varanasi, 1990.
8. “Nyaya-Vaiseshikayor Gunanam Paka-Prakriya”, Sagarika, pp.53-62, 29.1, Sagar, 1991.
9. “Bharatiya Darshanon Mein Manaviya Samanata Ki Bhavana”, Adhunik Bharata Mein Sanskrit Ki Upadeyta, (ed.) Krishna Lal, pp.51-68, Delhi, 1992.
10. “Vaiseshika Paramanuvada”, Shodha Prabha, pp. 93-103, Delhi, 1992.

11. “Vaiseshika Manodarshana Mein Svapna-Siddhanta”, Journal of Ganganath Jha Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, pp.265-276, Allahabad, (1992-93), 1999.
12. “Vaiseshika Sutron Mein Acara-Mimamsa”, Prabhakarashrih: P.N. Kawathekar Felicitation Volume, (eds.) Sushma Kulasreshtha and J.P. Sinha, pp. Delhi, 1993.
13. “Vaidik Shiksha-Pranali Mein Parivesha Aur Naitika Mulya”, Gurukul Kangri Patrika, p. 69-85, Hardwar, 1993.
14. “Vaiseshikanaye Suvarnadidhatunam Taijasatva-Siddhi?”, Vishva Samskritam, VVRI, pp.49-54, 30.2, Hoshiarpur, 1993.
15. “Rigvediya Dayananda-Bhashya Mein Marut”, Vaidik Marut, (ed.) Urmila Rustogi, pp.81-95, Delhi, 1993.
16. “Biswin Shatabdi Mein Likhit Vaishesika Sutron Ki Sanskrit Tikayen”, Devavani Suvasa, Vol. II, (ed.) Rajendra Mishra, pp.5.233-245, Delhi, 1993.
17. “Adyantanayuge Nyaya- Vaiseshikayoh Prasangikatvam”, Relevance of Indian Philosophy in Modern Context, (ed.) S.P. Kumar, pp.15-22, Delhi, 1993.
18. “Vaidik Samhitaon Mein Nyaya-Vaiseshika Avadharanaon Ke Adhara”, Vaidik Samhitaon Mein Vividha Vidyayen, (ed.) Krishna Lal, pp.57-73, Delhi, 1993.

19. “Pashupata Mata Evam Vaiseshika-Darshana”, Shodha Prabha, pp.31-38, Delhi, 1993-94.
20. “Yajurvediya Dayananda- Bhashya Mein Ashvinau”, Journal of International Dayanand Vedapitha, Vol.VIII, No. 3, pp.91-111, Delhi, 1995.
21. “Upanishatsu Naitika-Shikshayah Svarupam Mahattvam Ca”, Sagarika, Sagar University Journal, (i) pp.13-21, (ii) 32.3, 1995.
22. “Nyaya-Vaiseshika Mein Sambandha Ki Avadharana”, Darshanika, year 41, No.1-4, pp.38-51, Varanasi, 1995.
23. “Vaiseshika Tattva- Mimamsa Mein Panca Mahabhuta-Parikalpana”, Samskria Vimarsha, Journal of Rashtriya Samskrita Sansthan, pp.102-112, Delhi, 1994.
24. “Padartha-Dharma-Samgraha Mein Srishti-Samhara-Vidhi”, J.S. Kulshreshtha Felicitation Volume, (ed.) Sushma Kulshreshtha, pp.214-222, Delhi, 1995.
25. “Vaiseshika Darshana Mein Karma-Phala, Dharma-Adharma Evam Adrishta”, Gurukul Kangri Patrika, pp. 58-67, Hardwar, 1995.
26. “Srishti Ki Utpatti: Dayananda Tatha Samkhya- Vaiseshika Drishtikona”, Swami Vidyananda Felicitation Volume, (ed.) Raghuvir Vedalankar, pp.104-115, Delhi, 1995.
27. “Nyayamanjari” (Hindi Translation), I, Unmilana, pp.49-79, Jaipur, January, 1996.
28. “Nyayamanjari” (Hindi Translation), II, Unmilana, pp.165-190, Jaipur, July, 1996.
29. “Vaidik Rshiyon Ki Drishti Mein Shiksha Ke Adarsha”, Shodha Prabha, Sri L.B. Shastri Vidyapeeth Journal, Special Number, pp.100-108, Delhi, 1996.
30. “Shishupalavadha Mein Nitishastra”, Samskrita Vimarsha, Journal of Rashtriya Sanskrit Sansthan, pp. 126-139, Delhi, 1996.
31. “Naitik Shiksha Ka Savarupa aur Mahattva”, Vedashrih, Swami Satya Prakash Commemoration Volume, (ed.) Urmila Srivastava, pp.249-254, Allahabad, 1996.
32. “Vaidika, Arhata Evam Saugata Dharma-Darshana Mein Moksha Ki Avadharana”, Darshanika, 42, No.1-4, pp.1-16, Varanasi, 1996.
33. “Bharatiya Samskriti Mein Karma-Siddhanta”, Bharatiya Samskriti: Vividha Ayama, (ed.) S.P. Kumar, pp.86-96, Delhi, 1996.
34. “Vaiseshika Darshana Mein Sharira Ki Avadharana”, Sriniwas Shastri Commemoration Volume, (ed.) Vijaya Rani, pp.352-357, Delhi, 1996.
35. “Vaiseshikadarshane Vyaptivimarshah”, Sarasvati Sushama, 52/1-2, pp.130-139, Varanasi, 1997.
36. “Vedic View of Life and Society”, Journal of International Dayananda Vedapitha, Vol.X, No. 4, pp. 34-41, Delhi, 1997.
37. “Vaidika Vanmaya Mein Nari Ko Yajnadhikara”, Pavamani, 13.2, pp.68-82, Gurukul Prabhat Ashram Patrika, Meerut, 1997.
38. “Nyaya-Vaiseshika Mein Kala-Vivecana”, Paramarsha, Vol.18, No.3, p.213-230, Pune, 1997.
39. “Nature and Role of Adrishta In Hindu Philosophy”, Journal of Guru Nanak Foundation, pp.51-58, Delhi, 1997; Reprinted in Gurukul Patrika, pp.345-350, Haridwar, 1996.
40. “Upanishadon Mein Panca Mahabhuta, Indriyan Aur Prana”, Vaidik Vanmaya Mein Pranatattva, (ed.) Pravesh Saxena, pp.112-122, Delhi, 1997.
41. “Nyayamanjari”(Hindi Translation), III, Unmilana, pp.69-84, 11.1, Jaipur, January, 1997.
42. “Vaiseshikadarshane Vijnana?”, Shyamala, pp.76-85, Shimla, 1997-98; Reprinted in Vedavijnanashrih, (ed. Urmila Srivastava), pp.251-257, Allahabad, 2002.
43. “Traitavada: Contribution of Swami Dayananda to Indian Philosophy”, A Select Proceedings of Indian Philosophical Congress, (277-286), New Delhi, 2000.

44. “Ecology and Conservation in the Bhumisukta of Atharvaveda”, Voice of Shankara, Vol.xxiii, No.2, Madras, 1998; Reprinted in Sanskrit Studies, Vol. I, pp. (ed.) Kapil Kapoor, pp.27-41, CSS, JNU, New Delhi, 2005.

Also “Bhumisukta of the Atharvaveda”, in Vedic Tradition and Modern Crisis, pp.10-22, (ed.) Pushpendra Kumar, Eastern Book Linkers, Delhi, 2002.

45. “Mimamsa Darshana Shabara-Bhashya Mein Vakyartha-Vicara”, Paramarsha, Vol.19, No.3, Pune University Research Journal, 1998; Reprinted in the Special Issue of Journal of Foundational Research, Vol. VIII 1-2 & Vol. IX 1-2, Vakyarthamimamsa, (ed.) Rajendra Prasad Sharma, pp.23-28, Deptt. of Philosophy, University of Rajasthan, Jaipur, 2003.

46. “Indian Feminism in Vedic Perspective”, Journal of Studies on Ancient India, Vol.1, Nos.2-4, (141-152), USA, 1998.

47. “Vaidika Darshana Mein Mrityu Ki Avadharana”, Uccatara Samshleshana, pp.23-32 Gorakhpur, 1998.

48. “Tattvamimamsa ke Vaidika Adhara”, Darshanika, Journal of Akhil Bharatiya Darshana Parishad, year 45, Nos. 1-2, Varanasi, 1999; Reprinted in Gurukul Patrika, pp.28-38, Gurukal Kangri Visvavidyalaya, Haridwar………

49. “Shankara on Kena Upanishad”, Journal of Indian Council of Philosophical Research (JICPR), 17(1), pp. 113- 126, Delhi, 1999.

50.  “Mata Bhumih Putro’ham Prithivyah”, Kalyana, pp. 521-526, Supplement to the Annual Number,  Gita Press Gorakhpur, 1999.

51. “Prithvisukta Mein Prayukta Paryayon Ka Nirvacanaparaka Adhyayan”, Shodha Prabha, Journal of Sri L.B.S. Sanskrit Vidyapeetha, pp. 153-162, Delhi, 2000.

52. “Vedangesu Shrautakalpangavaishishtyam”, Journal of International Dayananda  Vedapeetha, Vol. 13, No.2, pp. 45-51, Delhi, 2000.

53. “Vedic Philosophy of Education”, In Quest for Excellence, Kireet Joshi Felicitation Volume, (eds.) D.P. Chattopadhyaya and S.R. Bhatt et.al., pp. 39-49, Delhi, 2000.

54. “Sanskrit Studies in the Federal Republic of Germany”, Sanskrit Studies Abroad (ed.) V. Upadhyaya, pp.36-48, Delhi, 2001.

55. “Pratibodhaviditam as Sakshi Caitanya”, Voice of Shankara, 26(2), 88-102, Chennai, 2001.

56. “Vaidika Sarasvati : Vidushi Nari”, Gurukul Kangri Patrika, pp. ———— Haridwar, 2002.

57. “Social Justice: A Vedic Perspective”, Journal of Bihar Philosophical Research, pp.66-74,   Patna, 2003.

58. “Obligations Towards others: The Indian Perspective”, in Breaking the Barriers: Essays in Asian and Comparative Philosophy, (eds.) Frank Hoffman and G. Mishra, pp. 219-226, Asian Humanities Press, Fremont, USA, 2003.

59. “Ahimsa in Jaina Ethics and its Intimate Relation to Yoga Philosophy” in Cognition, Man and the World (ed.) Asha Mukherjee, pp.29-36, Kalinga Publications, Delhi, 2004.

60.  “Sanskrita Sroton Mein Vijnana”, Manthana, (ed.) Asha Kapur, pp.39-44, Annual Number of the Hindi Cell, I.I.T. Roorkee, 2004.

61. “Shabda as Pramana in Vaiseshika”, in Shabda : Text and Interpretation in Indian Thought, (eds.) S.K. Sareen and Makarand Paranjape, pp.98-106, Mantra Books, New Delhi, 2004.

62. “Rooats of Chinese Buddhistic Values in Indian Thought (with Special Reference to the Ideal of Bodhisattva)” in Encyclopaedia of Indian Wisdom: Professor Satya Vrat Shastri Festschrift, (ed.) Ramkaran Sharma, pp.211-219, Vol. II, Bharatiya Vidya Prakashan, Delhi, 2005.

63.  “Philosophy of Life and Society: A Vedic view” in Socialism in the Vedic Literature, (ed.) Pushpendra Kumar, pp. 19-28, Eastern Book Linkers, Delhi, 2004.

64. “Professor Hajime Nakamura’s Contribution to Sanskrit Studies” in Buddhist Thought and Culture, pp.329-226 (ed.) S.R. Bhatt, Originals, Delhi, 2005.

65. “Indian Philosophy: A Quest for the Ultimate Goal of Life”, in Understanding Philosophy: Eastern and Western Perspectives, (ed.) Manjulika Ghosh, pp. 145-150, Sandeep Prakashan, New Delhi, 2005.

66. “Vedic View of Self” in Self, Society and Science : Theoretical and Historical Perspectives, (ed.) D.P. Chattopadhyaya, pp. 167-176, PHISPC Volume IX, Part 2, CSC, New Delhi, 2005.

67. “Hermenutics and Metaphysics in the Padartha-Dharma-Samgraha”, in Avanishrih,  (ed.) Mithilesh Chaturvedi et.al, pp. 142- 148, Vidyanilayam, Delhi, 2005.

68. “Indian Ontology: from Veda to Vedanta”, in Indian Knowledge Systems, Vol. II, pp. 412-419, (eds.) Kapil Kapoor & A.K. Singh, D.K. Printworld, Delhi, 2005.

69. “The Concept of Veda-Apaurusheyatva” in Purvamimamsa From An Interdisciplinary Point of View, (ed.) K.T. Pandurangi pp. 235-251, PHISPC Volume II, Part 6, CSC, New Delhi, 2006.

70. “The Nature of Human Existence” in India in Warsaw, (eds.) Danuta Stasik and Anna Trynkowska, pp. 174-184, Warsaw, 2006; also in Philosophical Deliberations, (ed.) R.C. Sinha, pp.155-165, New Delhi, 2005.

71. “Vedic Studies In Germany” in Vedic Studies In India and Abroad, (eds.) Sriniwas Rath and Vachaspati Upadhyaya, pp. 40-56, M.S. R.V.V.P., Ujjain, 2007.

72. “Adyatanayuge Nyaya-Vaiseshikayo Prasamgikatvam”, Proceedings of world Sanskrit Conference, Volume 2 Part I, (eds.) Vachaspati Upadhayaya, Ramesh Kumar Pandey, pp.29-36, S.L.B.S.R.S.V., New Delhi, 2006.

73. “Vyomashiva on Nihshreyasa” in Brahmavidya, Adyar Library Bulletin, Vols. 68-70, pp.195-204, Chennai, 2004-2006.

74. Adhunik Bharat, Parampara aur Bhavishya” in Sahitya Amrita, Year 13, Vol. 3, (October)  pp.36-39, New Delhi, 2007.

75. “Bharat-Ek Shashwat Vichara-Parampara” in Adhunik Bharat, Parampara aur Bhavishya, (ed.) Alok Mehta, pp. 82-89, Delhi, 2007.

76. “Vedic Vision of Inclusiveness and Interconnectedness”, in Voice of Shankara, Vol.33, No.1, pp. 97-120, Madras, 2008.

77. “Prof. Govind Chandra Pandey  dwara  pranita  Vaidika Samskriti – Eka Anushilana  in Philosophy, Culture and Value , (ed.) R.C. Pradhan, pp.116-134, ICPR, New Delhi, 2008.

78.  “Vaiseshika View of Dharma: As a Source of Abhyudaya and Nihshreyasa” in Souvenir, 44th All India Oriental  Conference, (eds.) Ranvir Singh et.al.,  pp. 262-269, Kurukshetra, 2008.

79. “Vaidika Jeewana-Drishti” in Indian View of Life, (ed.) S.P. Kumar, pp.57-75, Vidyanidhi Prakashan, Delhi, 2009 ;also in Shruti-Naivedyam, (ed. Pravesh Saxena), pp. 323-336  Delhi, 2006.

80. “Sanskrit as a Carrier of India’s Cultural Continuity” in Samskrita, Samskriti and  Samskara, (ed. S.P.Kumar), pp.204-215, Vidyanidhi Prakashan, Delhi, 2009.

81. “Persona of Women in the Vedas” in “Women in Ancient and Medieval India”, PHISPC, Volume IX Part 2, (ed.) Bhuvan Chandel, pp.31-42, New Delhi, 2009.

82. “Gandhari” in Sumangali, Journal of the Centre for Women’s Studies, Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, 1.1, pp.69-90, New Delhi, 2010.
83. “Vedic Studies in Germany” in Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. LXXXVIII (4-5-2008), (eds.) G.U. Thite and M.G. Dhadphale, pp.129-139 Pune, 2008.
84. “The Significance of Sadhanacatushtaya in Vedanta” in From Vasubandhu to Caitanya: Studies in Indian Philosophy and its Textual History, Papers of the 12th World Sanskrit Conference ,Vol.10.1, (ed.) Johannes Bronkhorst & Karin Preisendanz, pp.61-78, Delhi, 2010.
85. “Yoga and Yogic Experience in Vaiseshika Philosophy” in PHISPC, Volume XVI Part 3, (ed.) Manoj Das, pp.341-356, New Delhi, 2010.
86. “Kalidasa Ki Kritiyon mein pratibimbita Kavya-drishti ka Vaidik Adhara” in Vachaspativaibhavam, Prof. Vachaspati Upadhyaya Felicitation Volume, (eds.) Prof. R.V. Tripathi, Prof. S.P. Kumar et.al, pp.761-777, D.K. Printworld, Delhi, 2011.
87. “Concept of Bhakti in the Vedas” in World of Philosophy : A Harmony (Acharya Prof. Dr. Yajneshwar S. Shastri’s Felicitation Volume) (eds.) Dr. Christopher Key Chapple, Dr. Intaj Malek, et.al., pp.638-665, Shanti Prakashan, Delhi, 2011.

Books by Shashi Prabha Kumar
X
What Our Clients Say
9 reviews