Choose Your Country
India
OtherDK Printworld (P) Ltd.

You have no items in your Shopping Cart

  • Shrishankaravanmayasarvasvam (5 Vols. set)

Shrishankaravanmayasarvasvam (5 Vols. set)

Complete Works of Shrishankaracharya
....read below

Rs.10,000.00
Quantity:
About This Book
  • Binding: : Hb
  • Edition : 1st
  • Year : 2012
Vol. 1
Preface
Foreword: Dr. J. Prasad (Hon’ble Vice-Chancellor)
Table of Contents of Brahmasutrashankarabhashya and Bhashyas on Isha, Kena, Katha and Prashna Upanishads
Introduction: Dr. N. Veezhinathan
Brahmasutrashankarabhashya
Bhashya on Ishopanishad
Bhashya on Kenopanishad
Bhashya of Kathopanishad
Bhashya on Prashnopanishad
Index of Sutras of Brahmasutra
Index of Mantras of Isha, Kena, Katha and Prashna Upanishads
 
Vol. 2
Preface
Foreword: Dr. J. Prasad (Hon’ble Vice-Chancellor)
Table of Contents of Bhashyas on Mundaka, Mandukya, Aitareya, Taittiriya, Chandogya and Brihadaranyaka Upanishads
Bhashya on Mundakopanishad
Bhashya on Mandukyopanishad
Bhashya on Aitareyopanishad
Bhashya on Taittiriyopanishad
Bhashya on Chandogyopanishad
Bhashya on Brihadaranyakopanishad
Index on Mantras of Mundaka, Mandukya, Aitareya, Taittiriya, Chandogya and Brhadaranyaka Upanishads
 
Vol. 3
Preface
Foreword: Dr. J. Prasad (Hon’ble Vice-Chancellor)
Table of Contents of Bhagavadgitabhashya, Nrisimhapurvatapaniyopanishadbhashya, Vivekachudamani, Sanatsujatiyabhashya, Upadeshasahasri and Vishnusahasranamabhashya
Bhashya on Bhagavadgita
Bhashya on Nrisimhapurvatapaniyopanishat
Vivekachudamani
Bhashya on Sanatsujatiyam
Upadeshasahasri
Bhashya on Vishnusahasranama
Index of Verses of Bhagavadgitabhashya, Nrisimhapurvatapaniyopanishabhashya, Vivekachudamani, Sanatsujatiyabhashya, Upadeshasahasri and Vishnusahasranamabhashya
 
Vol. 4
Preface
Foreword: Dr. J. Prasad (Hon’ble Vice-Chancellor)
Table of Contents of Prapanchasara and other thirty-two works
Prapanchasara
Hastamalakiyabhashyam
Shatashloki
Dashashloki
Sarvavedantasiddhantasarasangraha
Aparokshanubhuti
Atmabodha
Prabodhasudhakara
Vakyavritti
Svatmanirupanam
Svatmaprakashika
Panchikaranam
Manishapanchakam
Advaitapancharatnam
Nirvanashtakam
Advaitanubhuti
Brahmanuchintanam
Prashnottararatnamalika
Sadacharanusandhanam
Yogataravali
Upadeshapanchakam
Dhanyashtakam
Jivanmuktanandalahari
Anatmashrivigrahanaprakaranam
Svarupanusandhanashtakam
Yatipanchakam
Tattvopadesha
Mayapanchakam
Ekashloki
Praudhanubhuti
Brahmajnanavalimala
Laghuvakyavritti
Nirvanamanjari
Index of verses of Prapanchasara
Index of verses of other works
 
Vol. 5
Preface
Foreword: Dr. J. Prasad (Hon’ble Vice-Chancellor)
Ganeshapancharatnam
Gneshabhujangam
Subrahmanyabhujangam
Shivabhujangam
Shivanandalahari
Shivapadadikeshantavarnanastotram
Shivakeshadipadantavarnanam
Vedasarashivastotram
Shivaparadhakshamapanastotram
Suvarnamalastutih
Sashashlokistutih
Dakshinamurtivarnamalastotram
Shrisakshinamurtyashtakam
Shrimrityunjayamanasikapujastotram
Shivanamavalyashtakam
Shivapanchaksharastotram
Umamaheshvarastotram
Saundaryalahari
Devibhujangastotram
Anandalahari
Tripurasundarivedapadastotram
Tripurasundarimanasapujastotram
Devicatuhshashtyupacharapujastotram
Tripurasundaryashtakam
Lalitapancharatnam
Kalyanavrishtistavah
Navaratnamalika
Mantramatrikapushpamalastavah
Gauridashakam
Bhavanibhujangam
Hanumatpancharatnam
Shriramabhujangaprayatastotram
Lakshminrisimhapancharatnam
Lakshinrisimhakarunarasastotram
Shrivishnubhujangaprayatastotram
Vishnupadadikeshantastotram
Pandurangashtakam
Achyutashtakam
Krishnashtakam
Haristutih
Govindashtakam
Bhagavanmanasapuja
Mohamudhgarah
Kanakadharastotram
Annapurnashtakam
Minakshipancharatnam
Minakshistotram
Dakshinamurtistotram
Kalabhairavashtakam
Narmadashtakam
Yamunashtakam
Yamunashtakam
Gangashtakam
Manikarnikashtakam
Nirgunamanasapuja
Pratahsmaranastotram
Jagannathashtakam
Shatpadistotram
Bharamarambashtakam
Shivapanchaksharanakshatramalastotram
Dvadashalingastotram
Ardhanarishvarastotram
Sharadabhujangaprayatashtakam
Gurvashtakam
Kashipanchakam
Lalitatrishatibhashyam
Shrishankaravanmayaparicayah – Prof. R. Vasudevan Potti
Index of verses of the Stotra Works
Index of names of Lalitatrishatibhashyam
Comprehensive Bibliography of Shrishankara’s Works and Studies

Write a review
Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below: